Electrochemical degradation of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in groundwater

A.M. Trautmann, H. Schell, K.R. Schmidt, K.-M. Mangold, A. Tiehm

Water Science & Technology, 2015, 71, 1569-1575 doi: 10.2166/wst.2015.143

zurück
Jetzt Stifter werden